Chính sách lưu kho hàng hóa

Nhằm đảm bảo công tác vận hành, cải thiện về dịch vụ và giảm thiểu rủi ro thất thoát hàng hóa. Labanship thông tin về việc triển khai “Chính sách Lưu kho” chi tiết như sau:

1. Định nghĩa “Chính sách lưu kho”:

  • Là chính sách lưu giữ hàng hóa trong phân phối tại Việt Nam từ thời điểm hàng hóa nhập kho Phân phối.

2. Quy định lưu kho hàng hóa:

  • Thời điểm nhập kho: là thời điểm hàng hóa nhập kho tại Việt Nam (Hà Nội, TP. HCM) và có thông tin tới Khách hàng trên ít nhất 1 trong các phương tiện: website (chuyển trạng thái “Chờ giao” trên đơn); app (hiện thông báo hàng nhập kho Việt Nam và thông tin đơn hàng chờ giao trên app); hoặc/và các kênh thông báo khác từ Labanship.
  • Thời điểm bắt đầu tính thời gian lưu kho hàng hóa: từ 0h00 ngày kế tiếp của ngày hàng hóa được nhập kho Việt Nam, Labanship sẽ bắt đầu tính thời gian lưu kho hàng hóa.  Ví dụ: Hàng hóa nhập kho lúc 10h00 ngày 11/06/2020 sẽ được tính thời gian bắt đầu lưu kho là 0h00 ngày 12/06/2020)
  • Thời hạn lưu kho hàng hóa: khi 1 kiện hàng về kho phân phối Việt Nam, Labanship sẽ lưu kho tối đa 7 ngày kể từ thời điểm bắt đầu tính thời gian lưu kho. Khi hàng hóa đã lưu kho quá 7 ngày, Labanship sẽ bắt đầu tính phí.
  • Mức phí lưu kho và công thức tính phí: Quá thời hạn 7 ngày, Labanship sẽ bắt đầu tính phí lưu kho kể từ ngày tiếp theo. Phí lưu kho được tính dựa theo “khối lượng tính phí” của kiện hàng trên đơn và thời gian lưu kho tính phí của kiện hàng. 
  • Mức phí lưu kho hàng hóa: Phí lưu kho hàng hóa áp dụng là 2,000 vnd/kg/ngày.
  • Công thức tính phí lưu kho = Số ngày lưu kho (tính phí) * Khối lượng tính phí * 2,000 VNĐ. Ví dụ: Khối lượng kiện hàng lưu kho là 50kg và thời gian lưu kho là 10 ngày. Thời gian tính phí lưu kho của kiện sẽ được tính là 3 ngày: Phí lưu kho của kiện hàng = 3*50*2,000 = 300,000 VNĐ

3. Quy định thời gian lưu kho tối đa và Quy định thanh lý hàng hóa:

  • Thời hạn lưu kho hàng hóa tối đa: Thời hạn lưu kho tối đa20 ngày kể từ thời điểm bắt đầu tính thời gian lưu kho hàng hóa. 
  • Quy định thanh lý đối với hàng hóa lưu kho quá hạn: Nếu quá thời hạn lưu kho tối đa 20 ngày kể trên mà khách hàng vẫn chưa hoàn tất nhận hàng. Khi đó, Labanship quyền tiến hành thanh lý hàng hóa lưu kho quá hạn mà không có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với hàng hóa thanh lý và cũng không có trách nhiệm phải hoàn lại tiền cọc, các chi phí liên quan đến hàng hóa đã thanh lý (nếu có).